Baza wiedzy

Ryzyko

← Wszystkie zagadnienia

Ryzyko (eng: risk) – wpływ niepewności1 na cele

UWAGA 1 Wpływ niepewności powoduje odchylenie od oczekiwań – pozytywne i/lub negatywne.

UWAGA 2 Cele mogą dotyczyć różnych aspektów (takich jak np. finansowe, zdrowia i bezpieczeństwa, środowiskowe) oraz mogą być stosowane na różnych szczeblach (takich jak np. strategicznym, dotyczącym całej organizacji, projektu, wyrobu bądź też procesu).

UWAGA 3 Ryzyko jest często określane w odniesieniu do potencjalnych zdarzeń (PKN ISO Guide 73:2009 3.5.1.3) i następstw (PKN ISO Guide 73:2009  3.6.1.3) lub ich kombinacji.

UWAGA 4 Ryzyko jest często wyrażone jako kombinacja następstwa zdarzenia (z uwzględnieniem zmian okoliczności) i związanego z nim prawdopodobieństwa (PKN ISO Guide 73:2009 3.6.1.1) jego wystąpienia.

UWAGA 5 Niepewność to stan, również częściowy, braku informacji związanej ze zrozumieniem lub wiedzą na temat zdarzenia, jego następstw lub prawdopodobieństwa.

Ryzyko – niepewne zdarzenie lub zbiór niepewnych zdarzeń, które, jeżeli by zaszły, to wpłyną na osiągalność celów. Ryzyko jest mierzone kombinacją prawdopodobieństwa materializacji przewidywanego zagrożenia lub okazji oraz stopnia ich ewentualnego oddziaływania na cele.2

Ryzyko – można zdefiniować jako kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia oraz jego skutków.3

1.
EN ISO 9000:2015 pkt 3.7.9,  ISO Guide 73:2009, definicja 1.1/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.1.
2.
M_o_R Zarządzanie ryzykiem: Przewodnik dla praktyków.
3.
FERMA – Standard Zarządzania Rryzykiem.
Spis treści